ลงทะเบียนส่งผลงาน

ลงทะเบียน


 

ตรวจสอบสถานะ

ดูรายละเอียด


 

พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

ดูรายละเอียด


 

พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

- ดูรายละเอียด


กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2
“การจัดการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

08.15 – 08.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Google Forms

08.40 – 08.45 น.

ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

08.45 – 09.00 น.

กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2
โดย ดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

09.00 – 10.15 น.

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2 และ
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
โดย คุณมนูญ  สรรค์คุณากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

10.15 – 10.30 น.

ประกาศรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards)

10.30 – 12.00 น.

การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และสื่อการสอน (ภาคเช้า)
กลุ่มที่ 1   สังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2   มนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3   บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 4   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 6   ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และสื่อการสอน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และสื่อการสอน (ภาคบ่าย)
กลุ่มที่ 1   สังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2   มนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3   บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 4   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 6   ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และสื่อการสอน