ลงทะเบียนส่งบทความ

ลงทะเบียน


 

ลงทะเบียนร่วมฟัง

ลงทะเบียน


 

อัตราค่าลงทะเบียน

ดูรายละเอียด


 

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะ


1. ระยะเวลาการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษา
1. ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษาล่วงหน้า 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565
2. ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษาปกติ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565
3. วันสุดท้ายของการเปิดรับผลงาน 15 ตุลาคม 2565
4. วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) แล้ว 15 พฤศจิกายน 2565
5. ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ 19 พฤศจิกายน 2565
6. ผู้นำเสนออัปโหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (นำเสนอไม่เกิน 20 สไลด์) ที่ Google Drive 22 พฤศจิกายน 2565
7. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 25 พฤศจิกายน 2565
2. ระยะเวลาลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงาน
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 16 มิถุนายน – 15 พฤศจิกายน 2565
2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15 พฤศจิกายน 2565

* มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์งดรับลงทะเบียนหน้างาน *

กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

08.15 – 08.45 น.

ลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และลงทะเบียนผ่าน Application Google Meet

08.40 – 09.00 น.

ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

09.00 – 09.15 น.

กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1

09.15 – 09.30 น.

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1

09.30 – 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ

10.30 – 12.00 น.

การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษา (ภาคเช้า)
กลุ่มที่ 1 สังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 6 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษา

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษา (ภาคบ่าย)
กลุ่มที่ 1 สังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 6 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการสอน และโครงการนักศึกษา